Kinderkoor
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation
Main
maandag
okt152018

Kinderkoor  

Het is zo heerlijk om samen te zingen!

We zingen eenstemmig, canons en tweestemmige liederen.

We bewegen en improviseren met stem en instrumenten.

 

Voor kinderen van 6-12 jaar.

Op woensdag 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 19/12  van 13u30-14u15

Prijs: 30 euro

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@falala.be met vermelding van de naam en geboortedatum van je zoon/ dochtrer en je gsmnummer.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>